__4.jpg
__4.jpg
__8.jpg
__8.jpg
1.jpg
1.jpg
7_7_66.jpg
7_7_66.jpg
28_66.jpg
28_66.jpg
Slide6.jpg
Slide6.jpg
Slide7.jpg
Slide7.jpg

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  <<รายละเอียด >>
 • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒)
  <<รายละเอียด >>
 • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)
  <<รายละเอียด>>
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ <<รายละเอียด>>

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร

 • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น<<รายละเอียด >>
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓<<รายละเอียด >>

การพัฒนาบุคลากร

 • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราช หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<<รายละเอียด >>
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล
  สายงานการสอน(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๒<<รายละเอียด >>

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล
  การปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓<<รายละเอียด >>
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓<<รายละเอียด >>
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓<<รายละเอียด >>
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
  ให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘<<รายละเอียด >>

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น<<รายละเอียด >>
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑<<รายละเอียด >>
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย<<รายละเอียด >>
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙<<รายละเอียด >>
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๘ ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐<<รายละเอียด >>
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๓๑ ลงวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓<<รายละเอียด >>

 

พบที่พิมพ์ผิด? กรุณาเลือกแล้วกด Ctrl+Enter.