__4.jpg
__4.jpg
__8.jpg
__8.jpg
1.jpg
1.jpg
7_7_66.jpg
7_7_66.jpg
28_66.jpg
28_66.jpg
Slide6.jpg
Slide6.jpg
Slide7.jpg
Slide7.jpg

 

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  ดังนี้

1. เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
    ผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

2. เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินการสงเคราะห์
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

3. เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ
    ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563

                                                                       <<อ่านรายละเอียด>>

พบที่พิมพ์ผิด? กรุณาเลือกแล้วกด Ctrl+Enter.