วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุบรรณ์  โพคาพานิชย์ นายก อบต.นาทราย
นางจรรยารักษ์  ประภาแก้ว ปลัด อบต.นาทราย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน
ประชาชน ร่วม ต้อนรับ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผน/โครงการ สำหรับรองนายกรัฐมนตรี(นายอนุทิน ชาญวีรกุล)
และคณะที่ลงพื้นที่สระประปาหมู่ที่ ๖ บ้านหัวโพน ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
เพื่อสำรวจความเหมาะสม
ของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔