การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ถูกกำหนดให้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ตามแผนพัฒนาตำบล
และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล   โดยนโยบายที่กำหนดไว้มีทั้งหมด ๘ ด้านด้วยกัน ดังนี้

๑.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีการะบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล โดยมีแนวทางดังนี้
                    ๑.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
๒.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
                    ๒.๑ ส่งเสริมการศึกษา
                    ๒.๒ ส่งเสริมสุขภาพ
                    ๒.๓ จัดเบี้ยยังชีพ.จัดสวัสดิการสังคม
๓.การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
                    ๓.๑ สนับสนุนการจัดงานประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่
๔.การพัฒนาระบบขนส่ง
                    ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน

๕.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                    ๕.๑ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    ๕.๒ จัดระบบการระบายน้ำออกจากหมู่บ้าน
                    ๕.๓ สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย
๖.การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
                    ๖.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง ขุดลอก บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

๗. การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
                    ๗.๑ ส่งเสริมการเล่นกีฬา

                    ๗.๒ การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
๘. การพัฒนาระบบปฏิบัติราชการ
                    ๘.๑ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง

                    ๘.๒ สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
                    ๘.๓ การให้บริการและอำนวยคามสะดวกแก่ประชาชน