สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
จัดทำโครงการเสริมพลังผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 อบรม(ทำขนมไทย)  ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2564
ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 
 โดยได้รับงบสนับสนุนจาก จังหวัดนครพนม


                                                  วิทยากรจาก 
สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม