แบบสอบถามออนไลน์ สำหรับการติดตามและประเมินผล
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
(
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ)