ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)
หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยการขับเคลื่อนการประเมิน ITA มีหน่วยงานภาครัฐ
จำนวน 8,303 แห่ง ทั่วประเทศเข้าร่วมการประเมิน
โดยในปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
ผ่านการประเมิน ITA ได้คะแนนรวม 94.77
คะแนน ระดับ A

พบที่พิมพ์ผิด? กรุณาเลือกแล้วกด Ctrl+Enter.