วันที่ 7 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดกิจกรรมความรู้สู่โลกกว้าง โดยมีนายสุบรรณ์ โพคาพานิชย์ นายก อบต.นาทราย คณะผู้บริหาร นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัด อบต.นาทรายพร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.นาทราย นำเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จำนวน 50 คน ไปชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหนองญาติ อ.เมือง จังหวัดนครพนม พิพิธภัณฑ์หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงค์จักรี ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนมและนมัสการพระธาตุนคร (วัดมหาธาตุ) อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง