ขออนุมัติ

(ย้ายเด็กนักเรียน/ลาออกจากสถานศึกษา) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

 ออนไลน์

T.042-587123 

ระบุที่อยู่โดยละเอียด พร้อมเบอร์โทรติดต่อ
(ระบุชื่อที่อยู่ที่จะไปเรียนต่อ กรณีลาออก ให้ระบุว่าเมื่อลาออกแล้วจะไปพักอาศัยอยู่ที่ใด)
ระบุเหตุผล(เช่น ย้ายตามผู้ปกครอง ฯลฯ)