__4.jpg
__4.jpg
__1.jpg
__1.jpg
__8.jpg
__8.jpg
174007.jpg
174007.jpg
174004.jpg
174004.jpg
174006.jpg
174006.jpg
103147.jpg
103147.jpg
21863__83.jpg
21863__83.jpg
__26.jpg
__26.jpg
29682.jpg
29682.jpg
29711.jpg
29711.jpg
5835.jpg
5835.jpg
29692.jpg
29692.jpg
85420.jpg
85420.jpg
85423.jpg
85423.jpg
85427.jpg
85427.jpg
85440.jpg
85440.jpg
85445.jpg
85445.jpg
49250.jpg
49250.jpg
49251.jpg
49251.jpg
64318.jpg
64318.jpg
IMG_2066.JPG
IMG_2066.JPG
IMG_2076.JPG
IMG_2076.JPG
IMG_2146.JPG
IMG_2146.JPG
80204.jpg
80204.jpg
20220311_090308.jpg
20220311_090308.jpg
20220311_090358.jpg
20220311_090358.jpg
20220311_095201.jpg
20220311_095201.jpg
20220311_085713.jpg
20220311_085713.jpg
20220311_113010.jpg
20220311_113010.jpg
20220311_085921.jpg
20220311_085921.jpg
20220311_090303.jpg
20220311_090303.jpg
20220311_090313.jpg
20220311_090313.jpg
20220311_090417.jpg
20220311_090417.jpg
20220311_090427.jpg
20220311_090427.jpg
20220311_091014.jpg
20220311_091014.jpg
20220311_091527.jpg
20220311_091527.jpg
20220311_091801.jpg
20220311_091801.jpg
20220311_091824.jpg
20220311_091824.jpg
20220311_092556.jpg
20220311_092556.jpg
20220311_095124.jpg
20220311_095124.jpg
20220311_112904.jpg
20220311_112904.jpg
7.jpg
7.jpg
1.jpg
1.jpg

คอมเมนต์  

# Guest 2561-11-16 02:44
คอมเมนต์นี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบ
# Guest 2561-11-16 02:46
คอมเมนต์นี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบ
0 # Guest 2561-11-16 03:54
การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างต้องมีเอกสารอะไรบ้าง
อ้างอิง
0 # admin 2561-11-16 04:23
อ้างอิง Guest:
การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างต้องมีเอกสารอะไรบ้าง

--- ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าบ้านหลังเดิมเคยยื่นขออนุญาตมา ก่อนหรือไม่ ถ้าไม่ก็ทำตามเจ้าหน้าที่บอกเลย >>> - บ้านหลังนี้เป็นบ้านแบบธรรมดาไม่โครงสร้างอะไรพิเศษท ี่จะเป็นอันตรายต่อพื้นที่ข้างเคียง แนะนำว่าให้รื้อถอนไปเลยก็ได้โดยไม่ต้องขอเพียงแต่แจ ้ง ให้เพื่อนบ้านข้างเคียงทราบก่อน
--การรื้อถอนโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างสามารถทำได้คะ
แต่ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอบ.แล้วแนะนำว่าต้องขอก็ต้องขอนะคะ เพราะทางอบต.อาจโดนเพื่อนบ้านร้องเรียนว่าเรารื้อถอน อาคารมีใบอนุญาตหรือป่าว แต่ถ้าเพื่อนบ้านไม่มี มีบ้านเราหลังเดียวปลูกโดดๆไม่ต้องขอก็ได้คะ เพราะจะไม่มีใครมาร้องเรียนคะ
อ้างอิง
0 # Guest 2562-05-25 08:02
กรณีใดบ้าง ถือว่า เป็นการบุกรุกที่สาธารณะ ?
อ้างอิง
0 # Guest 2562-05-26 09:25
อ้างอิง Guest:
กรณีใดบ้าง ถือว่า เป็นการบุกรุกที่สาธารณะ ?


กล่าวคือ การบุกรุกเข้าไปยังพื้นที่ที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หรือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าที่ดินเป็นที่สาธา รณะ โดยไม่ได้ทำการตรวจสอบและขออนุญาตต่อทางราชการให้ถูก ต้อง เช่น การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารรุกล้ำเข้าไปในที่ ดินสาธารณะ หรือเข้าไปครอบครอง แผ้วถางป่า เผาป่า ทำลายป่า แปลงสภาพที่ดินดังกล่าวเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยโดยไม่ช อบด้วยกฎหมาย รวมไปถึงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเข้าไปในถนนส าธารณะ ห้วยหนอง คลอง บึง ที่ชายตลิ่ง ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้น แต่หากมีข้อสงสัยว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามกับทางราชการได้ เช่น ที่ทำการท้องถิ่นตำบล สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินอำเภอ
ที่มา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 , 55 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 , มาตรา 108 ทวิ วรรคสอง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครอ งป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพ ลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 ข้อ 5
อ้างอิง
0 # Guest 2563-06-04 08:28
สอบถามครับ อยากขอให้ทางอบต.นาทรายรับรองสิ่งปลูกสร้าง
จะต้องติดต่อยังไง ใช้เอกสารประกอบอะไรบ้าง
อ้างอิง
0 # Guest 2563-06-04 08:37
อยากสอบถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต้องเตรีย มเอกสารหลักฐานอะไรบ้างคะ
อ้างอิง
0 # Guest 2563-06-04 08:54
[quote name="Guest"]สอบถามครับ อยากขอให้ทางอบต.นาทรายรับรองสิ่งปลูกสร้าง
จะต้องติดต่อยังไง ใช้เอกสารประกอบอะไรบ้าง[/q ขอรับรองสิ่งปลูกสร้างคือ -สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่น เจ้าของอาคาร หรือตัวแทน
-สำเนาบัตรประจำตัวผู้ยื่น -สำเนาโฉนดที่ดิน(หน้า-หลัง)/นส 3 /อื่นๆ - ภาพถ่านสถานที่ จริง ของบ้าน บอกความกว้าง* ความยาว
อ้างอิง
0 # admin 2563-06-04 09:04
อ้างอิง Guest:
สอบถามครับ อยากขอให้ทางอบต.นาทรายรับรองสิ่งปลูกสร้าง
จะต้องติดต่อยังไง ใช้เอกสารประกอบอะไรบ้าง

ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
-สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่น เจ้าของอาคาร หรือตัวแทน
-สำเนาบัตรประจำตัวผู้ยื่น
-สำเนาโฉนดที่ดิน(หน้า-หลัง)/นส 3 /อื่นๆ
- ภาพถ่านสถานที่ จริง ของบ้าน บอกความกว้าง* ความยาว
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองช่าง อบต.นาทราย 042-587123
อ้างอิง
0 # นักพัฒนาชุมชน อบต.นาทราย 2563-06-08 04:17
อ้างอิง Guest:
อยากสอบถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้างคะ

คุณสมบัติ
- เป็นเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
- แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
- แบบรับรองสภานะของครัวเรือน (ดร.02)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผ฿่ปกครอง
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
- สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
- สำเนาทะเบียนบ้านเด็กแรกเกิด
- สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะรับเงินอ ุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ธ.กรุงไทย,ธ.ออมสิน,ธ.ธกส.)
- หนังสือรับรองรายได้หรือใบรับรองเงินเดือน (เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท)
- สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับรองคนที่ 1 แลผู้รับรองคนที่ 2)
**ได้รับงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท จนถึง อายุครบ 6 ปี
***สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 098-8625459 นางสาวฐิติกุล ทุมวงศ์
นักพัฒนาชุมชน อบต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
อ้างอิง
0 # Guest 2564-03-05 07:04
สนใจลงทะเบียนเราชนะ ต้องทำอย่างไรคะ
อ้างอิง
0 # Guest 2564-03-05 07:10
ดิฉันเป็นคนทำอาหารขายในโรงเรียน พอดีในช่วงโควิดโรงเรียนปิด14 วันทำให้ขาดรายได้ มีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะ
อ้างอิง
0 # Guest 2564-03-05 07:11
การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องยื่นเอกสารประกอบอะไรบ้างคะ
อ้างอิง
0 # Guest 2564-03-05 07:17
อ้างอิง Guest:
สนใจลงทะเบียนเราชนะ ต้องทำอย่างไรคะ

คุณสมบัติสมัครเราชนะ
1.เป็นคนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตาม ม.33
3.ไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
4.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากทางราชการ
5.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
6.ไม่มีรายได้เกิน 3 แสนบาท
7.ไม่มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท
หมดเขตรับลงทะเบียน 5 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม
อ้างอิง
0 # Guest 2564-03-05 07:40
อ้างอิง Guest:
ดิฉันเป็นคนทำอาหารขายในโรงเรียน พอดีในช่วงโควิดโรงเรียนปิด14 วันทำให้ขาดรายได้ มีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะ

แนะนำให้ไปยื่นลงทะเบียนเราชนะ ได้ที่ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 5 มีนาคม 2564 ครับ
สอบถามเพิ่มเติม 0813916508 นายประพัฒน์ ศรีนุเคราะห์ นักวิชาการเกษตร อบต.นาทราย
[
อ้างอิง
0 # Guest 2564-03-05 07:58
อ้างอิง Guest:
การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องยื่นเอกสารประกอบอะไรบ้างคะ

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
1.คำขอจดทะเบียนพาณิชย์(แบบ ทพ.)
2.สำเนาบัตรประจำตัว
- กรณีบุคคลธรรมดา
- กรณีนิติบุคคล
3.หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
4.หนังสือชี้แจง (สำหรับร้านค้าที่เปิดมานาน และไม่ได้ยื่นจดทะเบียนการค้านับตั้งแต่ 30 วันหลังเปิดร้าน)
สนใจถามถามเพิ่มเติม นายธนภัทร อึงสะกาว นิติกรปฏิบัติการ
0935369791
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่