วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุบรรณ์  โพคาพานิชย์ นายก อบต.นาทราย
นางจรรยารักษ์  ประภาแก้ว ปลัด อบต.นาทราย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนขาม ได้ดำเนินการสูบส่งน้ำระยะไกล ๗๐๐ เมตร
จากแหล่งน้ำดิบ ส่งไปที่บ่อพักประปาหมู่บ้าน
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค ของราษฎร์
หมู่ที่ ๗ บ้านโนนขาม ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม