<<ประกาศ เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ>>

                                          <<ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง>>

 

 

<<ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ฯ>>

 

                                                         <<ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน>>