บันทึการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
บันทึกคณะกรรการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 

รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 

รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2564