พระธาตุยาคูนา วัดศิริโภาพ วัดประจำหมู่บ้านนามูลฮิ้น 

ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น พระธาตุคัมภีร์ธรรม

 

พุทธศักราช ๒๕๙๑ หลวงพ่อนา หรือ ยาคูนา พร้อมกับสามเณร จำนวน ๖ รูป ได้แก่

๑.สามเณรใบ
๒.สามเณรเผือ

๓.สามเณรกง
๔.สามเณรมาต
๕.สามเณรเกิด
๖.สามเณรแก้ว พร้อมด้วยอุบาสก  อุบาสิกา ชาวบ้านนามูลฮิ้น ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุ

                       

 

                      โดยช่างที่มาทำการก่อสร้างคือ นายทิดจันทร์ และ นายทิดนาค จากบ้านขามเตี้ย อ.ท่าอุเทน         ส่วนช่างฉาบปูน และเขียนลายคือ อาจารย์เมือง  สร้างพระธาตุตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๑ จนแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓     และตั้งชื่อพระธาตุแห่งนี้ว่า "พระธาตุยาคูนา"

                            โดยมาจากชื่อของหลวงพ่อนาเพราะเป็นผู้ริเริ่มการก่อสร้างพระธาตุโดยชาวบ้าน มักเรียกแทน       คำว่า "หลวงพ่อ" เป็นคำว่า ยาคู นับตั้งแต่นั้นมา องค์พระธาตุยาคูนาก็เป็นศูนย์รวมจิตใจและให้ร่มเงา ปกปักรักษา คุ้มครอง ให้ชาวบ้านนามูลฮิ้น ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขตลอดมา