คำสั่งที่ 329 เรื่องการเปลี่ยนแปลงการแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่
ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
คู่มือการปฎิบัติงานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม