นางจรรยารักษ์  ประภาแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-7083724

นางถิ่นนคร  สำราญพิศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-5748053

 

นางฑิฆัมพร  คนใจบุญ
หัวหน้าสำนักปลัด 
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-1564285

 นางสาวระพีพรรณ์  อ้วนแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง 
               หมายเลขโทรศัพท์ : 063-6046545                  

  นายสมชาย  น้อยใหญ่
ผู้อำนวยการกองช่าง 
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-5729330

 

 

 

 

 

 

 

 

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม