นางจรรยารักษ์  ประภาแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-7083724

 

นายสุบรรณ์  โพคาพานิชย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
หมายเลขโทรศัพท์ : 098-5865456

นางถิ่นนคร  สำราญพิศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-5748053

 

นางฑิฆัมพร  คนใจบุญ
หัวหน้าสำนักปลัด 
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-1564285

 

นายนิกร  จันทะสิทธิ์

รองนกยกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายหมายเลขโทรศัพท์ : 085-6696955

 นางสาวระพีพรรณ์  อ้วนแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง 
หมายเลขโทรศัพท์ :                  

  นายสมชาย  น้อยใหญ่
ผู้อำนวยการกองช่าง 
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-5729330

 

นายเด่นชัย  ตันสาย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
หมายเลขโทรศัพท์ : 098-5202229

 

 

 

 

 

 

 

 

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   

นางยุวดี  เข็มปัญญา

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายหมายเลขโทรศัพท์ : 089-4115164