ว่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

นางรัตนากร  โคตรประทุม
นักวิชาการศึกษา

 

นางเพ็ญศรี  แก้วบริบัตร
ครู

 

นางสาวกาญจนา  พากเพียร
ผู้ดูแลเด็ก

 

 

นางสาววรรณวิสา  สีเกิ้น
คนงานทั่วไป