นางจรรยารักษ์  ประภาแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย