นายสุบรรณ์  โพคาพานิชย์
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
หมายเลขโทรศัพท์ : 098-5865456

 

นายเด่นชัย  ตันสาย
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
หมายเลขโทรศัพท์ : 098-5202229

   

นายนิกร  จันทะสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
หมายเลขโทรศัพท์ : 091-3738079

   

นางยุวดี เข็มปัญญา
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-4115164